Bitcoins – SKAT ved digital valuta

Der findes en del kryptovalutaer (digitale valutaer) som man kan investere i og anvende som betalingsmiddel. Skattemæssigt er der dog flere tvivlsspørgsmål mht. reglerne for SKAT ved investering i disse valutaer.

Tilbage i 2014 fastlog Skatterådet i en afgørelse at Bitcoins i skattemæssig forstand ikke er en valuta og derfor ikke omfattet af reglerne i kursgevinstloven.

Dette måtte betyde at Bitcoins der anvendes som betalingsmiddel er uden skattemæssig konsekvens mens Bitcoins der købes med henblik på fortjeneste ved videresalg er omfattet af skattelovgivningen på lige fod med investeringer i guldbarrer.

Gevinster ved sådanne investeringer er hos personer skattepligtige som personlig indkomst, og tab er fradragsberettiget, men alene som et ligningsmæssigt fradrag.

Personer eller selskaber der investorer i Bitcoins over flere omgange og som kun sælger en del af disse, er det uklart hvorvidt anskaffelsessummen for de solgte opgøres som et gns. af anskaffelsessummen for alle de købte Bitcoins eller som anskaffelsessummen for de første købte, idet de anses for de først solgte (FIFO).

Slut med håndværkerfradrag

Muligheden for håndværkerfradrag vil efter 2017 ikke længere være muligt. Alene arbejde udført inden nytårsaften 2017 giver således ret til fradrag og det er således kun grønne håndværksydelser der giver fradrag.

Ordningen giver ret til fradrag for op til 6.000 kr. for udgifter til hjælp i hjemmet (rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.) og op til 12.000 kr. for udgifter til håndværker. Samlet fradrag på op til 18.000 kr. Et ægtepar vil have muligheden for at fratrække op til 36.000 kr. (18.000 kr. hver). Det er kun udgifter til arbejdsløn som kan fratrækkes.

Kun grønne håndværksydelser

Når det gælder håndværks arbejder er det alene grønne ydelser som må fradrages, se nedenstående typer opgaver der er fradragsberettiget:

Udskiftning af vinduer og døre, herunder terrassedøre og franske altandøre
Udskiftning af ruder i vinduer og døre
Udvendigt malerarbejde.
Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
Udskiftning eller opsætning af markiser og anden form for solafskærmning
Installation, reparation eller udskiftning af solceller og andre VE-anlæg
Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg
Isolering af tag, ydervægge og gulve
Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
Installation eller forbedring af ventilation
Rådgivning omkring mulighederne for energiforbedringer
Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
Installation eller forbedring af afløbsinstallationer og dræn
Installation af ladestik til el-biler
Afmontering af brændeovne
Tilslutning til bredbånd
Mfl. listen er ikke udtømmende.

 

Hvor meget spares i skat?

Håndværkerfradraget er et ligningsmæssigt fradrag. Det betyder, at det har en skatteværdi i 2017 på omkring 28 %. Et ægtepar,der udnytter de maksimale fradrag for såvel hushjælp som for håndværksydelser og fratrækker samlet kr. 36.000 sparer ca. kr. 10.000 i skat.

Lønfradrag – Lovforslag

Skatteministeriet har fremlagt et udkast til et lovforslag, der indeholder virksomheders adgang til skattefradrag for udgifter til løn til egne ansatte uanset hvad de bruger arbejdstiden til.

Ifølge forslaget skal virksomheder som hovedregel altid have fradrag for løn til egne ansatte, uanset om de ansatte ikke eller kun delvist er beskæftiget med opgaver, der er relateret til den løbende drift.

Udefra denne hovedregel forudsættes det at virksomheden i skattemæssig henseende er rette omkostningsbære af lønudgifterne gælder kun 3 undtagelser:

 1. Løn til medarbejdere, hvor arbejdskraften anvendes til opførelse af en større software, bygninger eller maskiner. Her aktiveres lønudgifterne.
 2. Løn til medarbejdere, der beskæftiger sig med forsknings- og udviklingsarbejde, kan ikke trækkes fra efter den nye regel, hvis de fratrækkes efter særregler for sådanne udgifter.
 3. Løn til en ejer eller dennes nærtstående kan ikke fratrækkes, hvis udbetalingerne reelt har karakter af maskeret udlodning.

Kontakt os for at høre mere.

De momsmæssige fakturaregler

Virksomhederne er alene berettiget til fradrag for købsmoms hvis de modtagne faktura’er indeholder oplysninger, som kræves efter momsreglerne. 

Ifølge momsbekendtgørelsen skal en faktura indeholde følgende oplysninger:

 1. Udstedelsesdato (fakturadato)
 2. Fakturanummer (et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier)
 3. Sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr.)
 4. Sælgers navn og adresse
 5. Købers navn og adresse
 6. Mængden og arten af de leverede varer og/eller ydelser
 7. Leveringsdato (hvis denne er forskellig fra fakturadatoen)
 8. Momsgrundlaget, det vil sige pris pr. enhed uden moms, evt. prisnedslag og rabatter mv., hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
 9. Den gældende momssats
 10. Det momsbeløb, der skal betales.

I praksis er det ofte set at disse krav ikke overholdes. Virksomhederne sløser med have orden i faktuaerne og faktura krav og dette kan i sidste ende koste virksomheder dyrt. Det fører i første omgang til, at køber mister sit fradrag for købsmomsen.

Østre Landsret har for nylig i en sag tiltrådt en afgørelse fra SKAT, hvor en virksomhed blev nægtet fradrag for købsmoms, blandt andet fordi fakturaerne ikke indeholdt de oplysninger, som kræves efter momsbekendtgørelsen.

Ring til AccountPlus for en uformel snak momsmæssige fradrag og fakturakrav.

Hvor betaler du kommuneskat i 2018?

Det er din folkeregisteradresse tirsdag den 5. september 2017, der afgør hvilken kommune du skal betale din kommuneskat til i 2018. 

Primo september måned er et godt tidspunkt at flytte på hvis du skulle flytte fra Langeland, eller en anden kommune med en høj skatteprocent, til den nordsjællandske Rudersdal kommune der i øjeblikket har landets laveste kommuneskatteprocent.

Er situationen derimod den modsatte!. At du flytter fra en billig kommune til en dyr kommune så tilflytterkommuneskatte er højere end nuværende, så vent med flytningen til efter 5. september 2017. Det vil nemlig kunne give en så stor besparelse på skatten, at det sikkert dækker dine flytteomkostninger. Det er nemlig din registrerede bopælsadresse den 5. september 2017 der afgør hvilken kommune du skal betale kommuneskat til næste år.

På ferie i bil på gule plader – helt lovligt

Reglerne for anvendelse af firma bil har siden nytår blevet ændret. Nu er det muligt at anvende en gul-plade bil til private formål herunder ferie. SKAT har muliggjort at købe dagsbeviser til biler på gule plader med den konsekvens, at de kan bruges privat. Og der gælder ikke særlige regler for den private anvendelse. En ferietur til udlandet er hermed helt lovligt.

Normalt må biler på gule plader kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Anvendes de til privat kørsel, risikerer virksomheden, som ejer af bilen, at skulle tilbagebetale hele eller dele af den moms, som er fratrukket ved anskaffelsen af bilen og eventuelt en del af momsen af de løbende udgifter. Endvidere risikere føreren af bilen at blive beskattet af den private brug af bilen efter reglerne om firmabil til rådighed. Det kan godt blive rigtig dyrt.

Med reglerne om dagsbeviser, som trådte i kraft ved årets begyndelse, er det imidlertid muligt at frikøbe en gulpladebil til privat kørsel, uden at dette får moms- eller skattemæssige konsekvenser for nogen af parterne.

Et dagsbevis til en bil med en totalvægt på op til 3 ton koster 225 kr. pr. døgn. Et dagsbevis til en bil med en totalvægt på mellem 3 og 4 ton koster kun 185 kr. pr. døgn. Til gengæld skal virksomheden betale såkaldt udtagningsmoms ved privat kørsel i en sådan. Der kan købes op til 20 dagsbeviser pr. bil pr. år. Et dagsbevis skal købes senest 1 time før den private kørsel, og føreren skal medbringe dokumentation for købet i bilen.

Værd at vide om det “forlænget” servicefradrag

Folketinget har vedtaget skatteministerens forslag om genindførelse af det populære servicefradrag, bedre kendt som håndværkerfradraget for 2013 og 2014. Ordningen er nu udvidet til også at gælde sommerhuse.

Servicefradraget gives for udgifter til hjælp i hjemmet (havemand og/eller rengøringsdame m.v.) og til udgifter til istandsættelse af helårsboliger og sommerhuse (nyt).

Fsva. sommerhuse, gælder ordningen også for fritidsboliger i udlandet, hvis der betales ejendomsværdiskat af disse til Danmark.

Ordningen med servicefradrag er indført med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2013. Dog kan der i forhold til sommerhuse kun opnås fradrag for udgifter til arbejder, der er udført den 22. april 2013 eller senere.

For sommerhuse, der er anvendt til udlejning, kan der alene opnås fradrag for udgifter til istandsættelse, men ikke for udgifter til have- og rengøringshjælp.

Det maksimale fradrag udgør 15.000 kr. pr. person, det vil sige 30.000 kr. for ægtepar, og dækker både hushjælp og håndværkbistand og både helårsbolig og sommerhus.

Skattekonto hos SKAT?

SKAT indfører en skattekonto for alle virksomheder i Danmark

I slutningen af august 2013 får alle virksomheder i Danmark en skattekonto hos SKAT i TastSelv Erhverv. Skattekontoen giver et overblik over de økonomiske mellemværender, din virksomhed har med SKAT. Du kan for eksempel se, hvad du har indberettet og betalt, hvad du snart skal betale, og om du har gæld, der er sendt til inddrivelse i SKAT.

Skattekontoen omfatter selskabsskat, moms, lønsum, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, told, A-skat/bidrag for ansatte samt gebyrer og renter. Eventuelle personlige B-skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales, som du plejer.

Nye regler
Fra den 1. august gælder der nye regler for din virksomheds betalinger til SKAT. Det betyder bl.a. følgende:

 • Din virksomheds betalinger sker til den samme konto i SKAT. Du får en ny betalingslinje, som du skal bruge til alle virksomhedens betalinger.
 • Virksomhedens betalinger til SKAT dækker altid ældste krav først.
 • Saldoen på din virksomheds skattekonto omfattes af nye renteregler med fælles rentesats og dag-til-dag-rente, som beregnes på baggrund af hele saldoen.

Gør, som du plejer
Du skal indberette og betale, som du plejer. Hvis du er tilmeldt LeverandørService, sørger vi for, at betalingerne automatisk overføres til skattekontoen fra den 1. august. Hvis du bruger betalingslinjen til at betale med, får du fra den 1. august den nye betalingslinje i TastSelv Erhverv. Den kan du gemme i din virksomheds netbank eller i økonomisystemet, så virksomheden altid betaler til den rigtige konto hos SKAT – virksomhedens skattekonto.